Close
k

Projects

Contact

News

Let's connect

Teckningsoptioner av serie TO2

01.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Givet den målsättning MTI Investment har om att skapa en självförsörjande verksamhet samt för att täcka Bolagets rörelsekapitalskostnader så anser styrelsen i Bolaget att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Styrelsen har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, där emissionslikviden avses disponeras inom följande användningsområden:

 • Nya investeringar med avsikt att generera ett positivt kassaflöde inom exempelvis, men inte uteslutande, solenergisektorn och lånefinansieringar.
 • Investeringar i nya bolag inom förnyelsebar energi och fastighetsprojekt.
  – Investeringar i befintliga innehav
  – Rörelsekapital
 • Nya investeringar i noterade östafrikanska bolag.

Erbjudandet i korthet:

 • Teckningsperiod: 29 november – 15 december 2023 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).
 • Handel med teckningsrätter: 29 november – 12 december 2023.
 • Teckning med företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 27 november 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i MTI Investment erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. Tre (3) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.
 • Teckningskurs: Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 7,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs MTI Investment cirka 16,4 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 19,7 MSEK.
 • Teckningsförbindelser: Företrädesemissionen omfattas till cirka 23,6 procent av teckningsförbindelser från bland annat YardHouse Capital Group, Handelsbanken Fonder, Stiftelsen H&M Foundation, Fredrik Gottlieb, Alf Bjørseth samt samtliga medlemmar från styrelse och ledning.

01.

Bakgrund och Motiv

I december 2023 genomförde MTI Investment en företrädesemission av units på Nasdaq First North Growth Market, där 3 149 880 teckningsoptioner av serie TO2 emitterades. Varje teckningsoption av serie TO2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i MTI Investment.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kommer MTI Investment att tillföras cirka 3,6 MSEK före emissionskostnader. Medlen från teckningsoptionerna av serie TO2 kommer att användas för:

 • Investeringar med syftet att generera positivt kassaflöde, inklusive men inte begränsat till sektorer som finans och jordbruk, samt lånefinansieringar.
 • Investeringar i noterade östafrikanska bolag.
02.

Erbjudandet i sammandrag

 • Villkor:
  En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i MTI Investment.
 • Teckningskurs:
  1,14 SEK per aktie.
 • Nyttjandeperiod:
  10 maj 2024 till 24 maj 2024.
 • Sista dag för handel i TO2:
  21 maj 2024.
03.

Så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO2

 • Förvaltarregistrerade teckningsoptioner:
  Nyttjande av teckningsoptioner sker via din bank/förvaltare. Observera att respektive bank/förvaltare kan komma att stänga möjligheten att nyttja optionerna tidigare. Vänligen kontakta din bank för vidare instruktioner.
 • Direktregistrerade teckningsoptioner:
  Teckning sker genom att fylla i och skicka in anmälningssedeln till Mangold Fondkommission enligt instruktioner på anmälningssedeln.
04.

Företagsinsikter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

05.

Kontakt

VD
Pontus Engström
E-post: pontus.engstrom(at)mti-investment.com
Telefon: +46 70 716 55 38