Close
k

Projects

Contact

News

Let's connect

Bolagsordning för MTI Investment SE
Articles of association of MTI Investment SE

Antagen på årsstämman den 9 juni 2023.
Adopted at the annual shareholders’ meeting held on 9 June 2023.

1 § Företagsnamn / Company name

Bolagets företagsnamn är MTI Investment SE.
The name of the company is MTI Investment SE.

2 § Styrelsens säte / Registered office of the company

Styrelsen har sitt säte i Stockholm, Sverige.
The registered office of the company is situated in Stockholm, Sweden.

3 § Verksamhetsföremål / Objects of the company

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att investera i tillväxtmarknader och därmed förenlig verksamhet.
The objects of the company’s operations shall be to invest in emerging markets and operations compatible therewith.

4 § Aktiekapital och antal aktier / Share capital and number of shares

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 131 419 EUR och högst 525 676 EUR. Antalet aktier ska vara lägst 6 570 950 och högst 26 283 800.
The share capital shall be not less than EUR 131,419 and not more than EUR 525,676. The number of shares shall be not less than 6,570,950 and not more than 26,283,800.

5 § Styrelsen / Board of directors

Bolaget ska vara monistiskt organiserat och ha ett förvaltningsorgan (styrelsen).
The company shall be monistically organized and have one administrative body (the board of directors).

Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
The board of directors is elected annually at the annual shareholders’ meeting for the period until the end of the next annual shareholders’ meeting.

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter.
The board of directors elected by the shareholders’ meeting shall comprise not less than three (3) and not more than ten (10) members.

Styrelsen ska sammanträda minst var tredje månad.
The board shall meet at least every three months.

6 § Revisorer / Auditors

Bolaget ska ha en till två (1-2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
The company shall have one or two (1–2) auditors and not more than two (2) alternate auditors or a registered accounting firm.

7 § Kallelse till bolagsstämma / Notice to attend shareholders’ meetings

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.
Notice of shareholders’ meetings shall be published in the Swedish Official Gazette and on the company’s website, within such time as set forth in the Swedish Companies Act (2005:551). It shall be announced in Dagens Industri that a notice has been issued.

8 § Deltagande på bolagsstämma / Participation at shareholders’ meetings

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
Shareholders who wish to participate at a shareholders’ meeting shall provide notification of their intention to attend the meeting no later than on the date stipulated in the notice convening the shareholders’ meeting. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and must not be more than the fifth weekday prior to the meeting. If a shareholder wishes to be joined by proxy (not more than two proxies) at the shareholders’ meeting, the number of proxies must be stated in the notice of participation.

9 § Ärenden på årsstämman / Matters at annual shareholders’ meetings

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
The following matters shall be addressed at annual shareholders’ meetings:

 1. Val av ordförande vid stämman.
  Election of a chairman of the meeting.
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  Preparation and approval of the voting register.
 1. Godkännande av dagordning.
  Approval of the agenda.
 1. Val av en eller två justeringspersoner.
  Election of one or two persons to attest the minutes.
 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  Determination of whether the meeting was duly convened.
 1. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  Presentation of the annual report and auditor’s report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor’s report for the group.
 1. Beslut om
  Resolutions regarding
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet.b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  allocation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet.c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
  discharge from liability for board members and the managing director.
 1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
  Determination of fees for the board of directors and the auditors.
 1. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
  Election of the board of directors and accounting firm or auditors.
 1. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
  Any other matter pursuant to the Swedish Companies Act (2005:551) or the articles of association.

10 § Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
The company’s financial year shall be the calendar year.

11 § Avstämningsbolag / Central securities depository company

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The company’s shares shall be registered in a securities register in accordance with the Swedish Securities Register and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).